دوره‌ی آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران شرکت دانه چین اراک در تاریخ های 12 و 13 آبانماه به مدت 12 ساعت برگزار گردید.

 در این دوره آموزشی سعی شد برخی عارضه های سازمانی در قالب الگوهای اساسی تفکر سیستمی به بحث و بررسی گذاشته شود و همچنین سعی شد از ابزارهای تفکر سیستمی به صورت مطالعه موردی این شرکت استفاده شود.

سرفصلهای این دوره:

بخش اول : آشنایی با رویکرد سیستمی و ابزارهای مربوطه

     – شش کلاه تفکر و فرآیند تصمیم گیری

     – اهمیت مساله‌یابی و تعریف مناسب مساله در سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی و تکنیک‌های ساختاردهی به مساله

     – کارگاه تعریف و ساختاردهی به مسئله

     – مبانی رویکرد سیستمی (مقدمات، تعاریف، رویکرد علمی-رویکرد سیستمی، قوانین تفکر سیستمی و …)

بخش دوم: ابزارهای تفکر سیستمی

     – تحلیل کوه یخ

     – نردبان ادراک

     – حلقه های ارتباطی

     – مدلسازی سیستمی (حلقه های علی و معلولی – مدل های شبیه سازی)

بخش سوم : الگوهای اساسی تفکر سیستمی (آرکتایپ ها)

     – راه حل های شکست خورده (موقت)

     – انتقال فشار

     – محدودیت های رشد

     – تنزيل اهداف

     – موفقیت برای موفق

     – بالاگیری مناقشه ها

     – تراژدی منابع مشترک

     – کارگاه بکارگیری آرکتایپ‌ها

بخش چهارم : معرفی مدل سازی سیستمی

بخش پنجم: مطالعه های موردی از مدلسازی در سازمان های ایرانی

بخش ششم: سیستم سازی در سازمان

برای ثبت نام در دوره های آتی تفکر سیستمی و یا برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی به صورت اختصاصی در سازمان شما، با ما در تماس باشید.