تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

علوم مدیریتی

 علوم مدیریتی

 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت رضایت مشتری(استراتژیهای حفظ و نگهداری مشتری) 
 • مدیریت استراتژیک بازاریابی
 • مدیریت بازاریابی در شرکتهای خدماتی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت حل مساله
 • سازمان و مدیریت
 • مهندسی فکر 
 • مدیریت کارکنان
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری
 • خودارزیابی مدیران
 • روش های ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری در کارکنان
 • تاثیر رضایت کارکنان در سودآوری سازمان 
 • روش های ارزیابی عملکرد کارکنان
 • اصول و تکنیک های مذاکره موفق برای مدیران
 • تدوین استراتژی های سازمان خود در 3 روز
 • مدیریت کنترل کیفیت
 • تفکر استراتژیک
 • مدیریت دانش
 • بهبود و بهسازی سازمان
 • تفکر سیستمی 
 • مدیریت کارکنان ناسازگار  
 • اصول اداره جلسات
 • تکنیک ها و روش های سخنرانی
 • استراتژی و راهکارهای مزیت رقابتی در سازمان
 • نظام های کنترل در مدیریت
 • شناخت روش های نوین دستیابی به اطلاعات در سازمان 
 • مدیریت بالندگی های سازمانی
 • مدیریت سازمان های شاد
 • دوره های تخصصی ویژه مدیران به زبان انگلیسی
 • اصول و مهارتهای سرپرستی
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت استرس
 • مدیریت خشم 
 • مدیریت استراتژیک
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • مدیریت سطح1
 • مدیریت سطح 2
 • مدیریت سطح 3
 • تیم سازی و کار تیمی
 • مدیریت تحول سازمان