تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

دوره آموزش احکام نماز

1. آموزش احکام نماز های واجب

2. آموزش احکام نماز (قبله)

3. آموزش احکام نماز (پوشش نماز گزار 1)

4. آموزش احکام نماز (پوشش نمازگزار 2)

5. آموزش احکام نماز (لباس نمازگزار 1)

6.آموزش احکام نماز (لباس نمازگزار 2)

7. آموزش احکام نماز ( لباس نمازگزار3)

8. آموزش احکام نماز ( لباس نمازگزار 4)

9. آموزش احکام نماز (لباس نمازگزار 5)

10. آموزش احکام نماز (لباس نمازگزار 6)

17. آموزش احکام نماز (واجبات نماز)

11. آموزش احکام نماز (لباس نمازگزار 7)

12. آموزش احکام نماز (لباس نمازگزار 8)

13. آموزش احکام نماز (مکان نمازگزار 1)

14. آموزش احکام نماز (مکان نمازگزار 2)

15. آموزش احکام نماز (اذان و اقامه)

18. آموزش احکام نماز (نیت)

19. آموزش احکام نماز (تکبیره الاحرام)

20. آموزش احکام نماز (قیام 1)

21. آموزش احکام نماز (قیام 2)

22. آموزش احکام نماز (قیام 3)

23. آموزش احکام نماز (قیام 4)

24. آموزش احکام نماز (قرائت 1)

25. آموزش احکام نماز (قرائت 2)

26. آموزش احکام نماز (قرائت 3)