تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

مالی و حسابداری

 مالی و حسابداری

 • اصول بودجه و برنامه ریزی مالی
 • آشنایی با ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • آمار و نمونه گیری
 • قوانین مالیاتی
 • مبانی مدیریت مالی
 • حقوق تجارت
 • حسابداری پیمانکاری
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • حسابداری صنعت
 • حسابداری تلفیقی
 • مهندسی مالی
 • کاست کنترل
 • سیستم قیمت تمام شده استاندارد
 • گزارشات مالی مدیریت
 • استراتژی های پیشرفته برای مدیران مالی
 • مدیریت ریسک مالی و تکنیکهای ارزیابی ریسک
 • حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
 • مدیریت مالی پیرشرفته
 • حسابداری پروژه ها
 • برنامه ریزی و کنترل بودجه ای
 • ارزیابی اقتصاد پروژه های سرمایه ای
 • پولشویی
 • وصول  مطالبات 
 • حسابداری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
 • آیین نامه کمیسیون معاملات