تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

نظر سنجی دوره های الزامی بنیاد گروه دو


  • {{value}}
عنوان دوره را انتخاب کنید.
تاریخ برگزاری را بنویسید. تاریخ برگزاری را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ برگزاری معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/28
مدت برگزاری (ساعت) را بنویسید. مدت برگزاری (ساعت) را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. مدت برگزاری (ساعت) را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 05:25
روزهای برگزاری را بنویسید. روزهای برگزاری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی شرکت کننده (در صورت تمایل) را بنویسید. نام و نام خانوادگی شرکت کننده (در صورت تمایل) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

ارزیابی استاد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

ارزیابی محتوای آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

ارزیابی شرایط محیطی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
مهم ترین نقطه قوت دوره را بنویسید. مهم ترین نقطه قوت دوره را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
مهم ترین نقطه ضعف دوره را بنویسید. مهم ترین نقطه ضعف دوره را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آیا شرکت در این دوره را به دیگران توصیه می کنید؟ اگر پاسخ مثبت است برای چه گروه هایی مناسب است؟ را بنویسید. آیا شرکت در این دوره را به دیگران توصیه می کنید؟ اگر پاسخ مثبت است برای چه گروه هایی مناسب است؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
چه دوره هایی را در ادامه این دوره پیشنهاد می کنید؟ را بنویسید. چه دوره هایی را در ادامه این دوره پیشنهاد می کنید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
از چه طریق از برگزاری این دوره آگاه شدید؟ را انتخاب کنید.
در صورت انتخاب سایر، لطفا توضیح دهید را بنویسید. در صورت انتخاب سایر، لطفا توضیح دهید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سایر نظرات و توضیحات تکمیلی در خصوص دوره (در صورت نیاز) را بنویسید. سایر نظرات و توضیحات تکمیلی در خصوص دوره (در صورت نیاز) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...