تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

استانداردهای بین المللی ISO

 استانداردهای بین المللی ISO

  • الزامات اولیه برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی (2010) ISO 29990
  • الزامات و مستند سازی و ممیز داخلی ISO 22000:2005
  • سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت غذا ISO 22000:2005 بر اساس استاندارد 19011:2011
  • استاندارد آموزش ایزو 10015
  • مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015
  • تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015
  • تشریح الزامات  ایزو ISO 22000:2005 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
  • تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی   (OHSAS 18001:2007)
  • ممیزی داخلیISO 9001:2015 بر مبنای استاندارد 19011
  • تشریح الزامات  ایزو ISO 10002:20014 سیستم شکایات مشتریان