نشست مدیران شرکت آموزش و سامانه ارتباطات و پاسخگویی 2720 با مدیران شرکت بهنوش و اتکا به منظور بهره مندی از تجارب شرکت آموزش و هلدینگ سیاحتی پارسیان در راه اندازی سامانه ای برای شرکت بهنوش