به گزارش روابط عمومی این سامانه؛  مجموعه تفریحی ورزشی توچال با ثبت ۹۰۲۸۰ تماس بیشترین تعامل را در حوزه هم افزایی و تبلیغات محیطی با این سامانه داشته است.
همچنین مجموعه تفریحی ورزشی ارم سبز با ثبت۸۲۳۹۴ تماس و مجموعه تفریحی ورزشی شهید چمران با ثبت ۱۳۳۹۸ تماس، به ترتیب بیشترین ثبت تماس های مربوط به اطلاع رسانی را از آن خود نموده اند.
و در پایان شرکت راه آهن شرقی بنیاد با ثبت ۴۶۴۹ تماس با پیگیری ۱۰۰درصدی پاسخگویی به شکایات و کسب رضایت مشتریان ۹۸٪ درصد رضایت مشتریان را به همراه داشته است که جای تقدیر و تشکر دارد.
یقینا این رکورد حاصل کار گروهی و تلاش کلیه همکاران از پاسخگویی تا پیگیری تماس ها و بازخورد آنها می باشد.