نشست مدیران شرکت آموزش و سامانه ارتباطات و پاسخگویی 2720 با حضور جناب آقایان دارایی ریاست محترم ارتباطات مردمی بنیاد و مهندس یوسفی معاون محترم مدیرعامل شرکت پاک به منظور بهره مندی از تجارب شرکت آموزش و هلدینگ سیاحتی و توسعه همکاری ها در راه اندازی سامانه پاسخگویی