شرکت آموزش با همکاری بنیاد علوی، پیش درآمدی بر مفهوم رسالت اجتماعی را برای گروه بنیاد مستضعفان تدوین نمود. این شرکت آمادگی لازم جهت هرگونه تدوین سند مسئولیت اجتماعی برای شرکتهای گروه دارا می باشد.