اولین قرارداد بنیادی و خارج از هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان با نظارت عالیه مدیریت سامانه جامع ارتباطات پارسیان ۲۷۲۰ بین شرکت پاک و آموزش منعقد گردید و از ابتدای خردادماه کلیه تماس ها از طریق این مرکز مورد پاسخگویی قرار گرفته است.