دوره آموزشی تفکر سیستمی توسط شرکت آموزش گردشگران بنیاد به مدت ۱۲ ساعت با تدریس جناب آقای دکترسید حسین حسینی از۴ تا ۱۶آبان در روزهای یک شنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۳ الی ۱۶ برگزار شد.

در این دوره آموزشی، ضمن آشنایی با رویکرد سیستمی و ابزارهای مربوطه، الگوهای اساسی تفکر سیستمی ومدلسازی سیستمی، به ارائه مطالعه موردی در سازمانهای ایرانی و همچنین سیستم سازی در سازمانها پرداخته شد.

سرفصلهای این دوره:

بخش اول : آشنایی با رویکرد سیستمی و ابزارهای مربوطه

 •  شش کلاه تفکر و فرآیند تصمیم گیری
 •  اهمیت مساله یابی و تعریف مناسب مساله در سیستمهای اقتصادی-اجتماعی و تکنیکهای ساختاردهی به مساله
 •  کارگاه تعریف و ساختاردهی به مساله
 •  مبانی رویکرد سیستمی (مقدمات، تعاریف، رویکرد علمی-رویکرد سیستمی، قوانین تفکر سیستمی و ...)

بخش دوم: ابزارهای تفکر سیستمی

 •  تحلیل کوه یخ
 • نردبان ادراک
 •  حلقه های ارتباطی
 • مدلسازی سیستمی (حلقه های علی و معلولی – مدل های شبیه سازی)

بخش سوم : الگوهای اساسی تفکر سیستمی (آرکتایپ ها)

 •  راه حل های شکست خورده (موقت)
 •  انتقال فشار
 •  محدودیت های رشد
 •  تنزل اهداف
 •  موفقیت برای موفق
 •  بالگیری مناقشه ها
 •  تراژدی منابع مشترک
 •  کارگاه بکارگیری آرکتایپ ها

بخش چهارم : معرفی مدلسازی سیستمی

بخش پنجم: مطالعه های موردی از مدلسازی در سازمان های ایرانی

بخش ششم: سیستم سازی در سازمان

برای ثبت نام در دوره های آتی تفکر سیستمی و یا برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی به صورت اختصاصی در سازمان شما، با ما در تماس باشید.