دوره آموزشی مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری،شناخت صنعت و قوانین گردشگری در تاریخ 11 و 12 آذرماه در محل شرکت آموزش توسط آقای دکتر محسن مردانی برگزار شد.

هدف از برگزاری درس شناخت صنعت گردشگری، آشنایی فراگیران با موارد ذیل بوده است:

  • تعاریف و مفاهیم در صنعت گردشگری
  • اثرات در صنعت گردشگری
  • بخش های مختلف در صنعت  گردشگری
  • معرفی سازمانهای ملی و بین المللی در صنعت گردشگری

 همچنین موارد ذکره شده آموزشی در طول دوره همراه با ارائه مصادیق و مثال های عینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از سوی دیگر هدف از برگزاری درس قوانین، مقررات و ضوابط تاسیسات گردشگری بررسی و تحلیل قوانین مقررات مرتبط در صنعت گردشگری و آشنایی فراگیران با مقررات ذکر شده در این حوزه است:

  • قوانین و مقررات نظارت بر تاسیسات گردشگری
  • قوانین و مقررات مربوط به مهمان خارجی
  • قوانین و مقررات مربوط به محدودیتها در تاسیسات گردشگری
  • قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و امنیت در تاسیسات گردشگری
  • قوانین و مقررات مربوط به سازمانهای دولتی مرتب از قبیل اماکن، نیروی انتظامی، شهرداری، دارایی و مالیات، اداره کار و تامین اجتماعی، اداره بهداشت

 برای ثبت نام در دوره آموزشی تاسیسات گردشگری یا سایر دوره های آموزشی به صورت اختصاصی برای سازمان شما، با ما با شماره تماس 2720-021 در ارتباط باشید.