اولین دوره کانون ارزیابی شرکت آموزش در راستای سنجش شایستگی های کارکنان این شرکت، با هدف توسعه، ارتقا و انتصاب از طریق ارزیابی مهارتهای عمومی آنها در روز پنجشنبه، مورخ دوم بهمن ماه 99  آغاز بکار نمود. این فرآیند بر اساس طرح مدل شایستگی مدیران فعال در صنعت گردشگری، مراکز تفریحی و اقامتی و با استفاده از ابزارهای سنجش شایستگی با حضور تیم ارزیابان و سرکار خانم دکتر اکبری مدیر محترم منابع انسانی هلدینگ سیاحتی صورت پذیرفت. امروزه این امر در حوزه منابع انسانی گامی اساسی جهت بهبود و توسعه توانمندی های کارکنان و در نهایت ارتقا آنها بشمار می رود.