اولین دوره کانون ارزیابی شرکت آموزش، در روز 5شنبه مورخ دوم بهمن ماه 1399 برگزار خواهد شد. این دوره با هدف ارزیابی مهارت های عمومی منابع انسانی ، با استفاده از مجموعه ابزار های شبیه سازی شده از فعالیت ها و وظایف ، جهت سنجش شایستگی های شغلی مدیریتی و توسعه عملکرد و ارتقای کارشناسان برقرار می شود.