آقای دکتر شفیعی مدیر کل مطالعات و آموزش گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با حضور در شرکت آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد و بازدید از مجموعه ، در جلسه مشترک با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، ضمن بیان نکاتی در خصوص اهمیت موضوعات آموزشی و استانداردسازی و نیز مطالعات مر تبط با توسعه گردشگری، بیان داشتند که با توجه به برنامه های پیش رو و نیز سند تدوین شده در این زمینه، ظرفیتهای خوب علمی، انسانی و تأسیساتی در مجموعه های گردشگری و سیاحتی بنیاد مستضعفان وجود دارد که می تواند، با نگاه به آینده، ایده های جدیدی را پیش روی حوزه گردشگری کشور و حتی منطقه تولید نموده و زمنیه های شکوفایی آن را فراهم نماید.

ایشان بیان داشتند که در این زمینه شرکت آموزش گردشگران بنیاد می تواند به عنوان بازوی علمی و مطالعاتی هلدینگ سیاحتی ومراکز تفریحی پارسیان بنیاد مستضعفان، همکاریهای مستمری را با دفتر ایشان داشته و با توجه به ظرفیتهای بنیاد مستضعفان و هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، نقش بیشتری را در این زمینه ایفا نماید.