مهندس موسوی مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با بیان اینکه این اولین بار است که با هماهنگی قبلی در یکی از شرکتهای حوزه گردشگری و سیاحتی حضور می یابند و ابراز خرسندی از حضور در مجموعه، گفتند ظرفیت بنیاد مستضعفان در هلدینگ سیاحتی و مجموعه ها هتل ها و سایر شرکتهای تحت پوشش، از ظرفیتهای بسیار مهم در عرصه گردشگری بین المللی و داخلی کشور است که می بایست با استفاده از توانمندیهای بالقوه ای که وجود دارد به آن پرداخته شده و به ویژه در بخش هتلداری استاندارهای لازم با رعایت قوانین و مقررات و نیازهای روز و نیز نگاه علمی و فرهنگی به پیشینه آنها، از طریق شرکت آموزش با انجام کارهای مطالعاتی و مشاوره ای و آموزشهای تخصصی به عنوان الگویی در سطح کشور نشان داده شود.

ایشان همچنین بیان داشتند که وزارت میراث این آمادگی را دارد که با همکاری بنیاد مستضعفان، در یکی از هتلهای تابعه، طرح پایلوت مطالعاتی در زمینه رویگردهای جدید گردشگری و هتلداری را با نگاه به آینده و آینده پژوهی اجرایی نماید.