دوره آشپزی ملل به مدت 30 ساعت شامل دوره های:

آشپزی ایتالیایی به مدت 6 ساعت

آشپزی فرانسه به مدت 6 ساعت

آشپزی مدیترانه به مدت 6 ساعت

کباب های ایرانی و ملل به مدت 6 ساعت شامل : بی خس کردن گوشت ـ مرینت کردن گوشت و به سیخ کشیدن گوشت

صبحانه ملل به مدت 6 ساعت

پایان دوره به هنرجویان گواهی پایان دوره اهدا می گردد. ضمن اینکه این گواهی مورد تایید وزارت دادگستری و قابل به ترجمه می باشد.