شرکت آموزش که دوره آشپزی ملل را به مدت 60 ساعت از مورخ اول آبان ماه در هتل اوین شروع شده بود مورخ سیم آبان به پایان رسانید و دوره جدید آشپزی را با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی از تاریخ تقریبی 20 آذر ماه شروع خواهد نمود.