دومین جلسه کارگروه HSE مورخ 10 خردادماه 1400با هدف:

مشخص نمودن سرفصل های آموزشی در حوزه HSE و شرایط برگزاری دوره ها و مشخص نمودن مدل های اولویت بندی و ارزیابی ریسک مورد استفاده شرکت ها، جهت برنامه ریزی و کمک به پیشبرد HSE در شرکت های تابعه هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان برگزار گردید.