برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران شرکت بهنوش در اسفندماه 99

این دوره ها شامل 7 دوره با عناوین: آئین نامه و قوانین بالادستی بنیاد مستضعفان- سبک های رهبری - مقابله با آسیب های اجتماعی - مدیریت و کار جهادی - مدیریت دانش - تحلیل رفتار متقابل و مربی گری می باشد.

که با حضور اساتید مجرب و با هدف توانمندسازی مدیران میانی و ارشد شرکت بهنوش برگزار می گردد.