تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

بایگانی نوشته‌ها


شرکت آموزش میتواند نقش موثری در زمینه توسعه گردشگری ایفا نماید.

شرکت آموزش میتواند نقش موثری در زمینه توسعه گردشگری ایفا نماید.

دکتر شفیعی مدیر کل مطالعات و آموزش گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : شرکت آموزش گردشگران بنیاد، ظرفیتهای بسیار خوبی برای کمک به توسعه موضوع گردشگری و همکاری با وزارت میراث دارد

افزایش همکاریهای مشترک وزارت میراث و بنیاد مستضعفان در زمینه گردشگری

افزایش همکاریهای مشترک وزارت میراث و بنیاد مستضعفان در زمینه گردشگری

مهندس موسوی مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : افزایش همکاریهای مشترک وزارت میراث و بنیاد مستضعفان می تواند کمک شایانی  به توسعه گردشگری در سطح کشور و حتی منطقه نماید.