برنامه ریزی و اجرای دوره آموزشی تیم سازی و کار تیمی؛این دوره به درخواست  شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل)، با هدف تقویت روحیه کار تیمی ویژه سرمیهمانداران قطارهای بن ریل در اسفندماه 99 برگزار گردید.