جلسه همکاران و مدیران منابع انسانی شرکت های تابع هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان در محل شرکت آموزش گردشگران بنیاد در تاریخ 1403/04/12 برگزار گردید . این جلسه پیرامون موضوعات مربوط به منابع انسانی هلدینگ و گفتگو در مورد چگونگی ارتقا سطح کیفی پرسنل شرکت های هلدینگ انجام گردید. در این جلسه شرکت آموزش به ارائه رویکرد های خود در خصوص چگونگی پیشبرد این اهداف نیز اشاره کرد.