بهار اتفاقی نیست که در تقویم‌ها بیفتد و روی کاغذ.


بهار ماجرایی نیست که در گوشیهای همراه رخ دهد و با پیام‌هایی نوروزی که هزاران بار دست به دست می‌گردد؛ 


بهار اتفاقی است که در دل می‌افتد و در جان و در رفتار و در زندگی.


هیچ درختی پیام تبریکی برای کسی نمی فرستد. درخت اما می‌شکفد، جوانه می‌زند، شکوفه می کند، سبز می‌شود... و ما باخبر می شویم که بهار است و ما می فهمیم که این چنین بودن مبارک است.


پس بهار باشیم...سال نو مبارک