نخستین همایش ملی تعالی  حکمرانی در پرتو تحول کانون‌های ارزیابی و توسعه با هدف آسیب‌شناسی نظام  مدیریت کانون‌های ارزیابی ایران با تاکید بر بازبینی دستورالعمل نحوه  ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای برگزار شد.
 ایجاد عرصه برای نمایش توانمندی‌ها و دستاوردهای برتر کانون‌های ارزیابی  کشور، تقویت ارتباط و تعامل سازنده میان سازمان اداری و استخدامی کشور و  کانون‌های ارزیابی جهت توسعه شایسته‌سالاری در دولت، هم‌اندیشی پیرامون  آینده کانون‌های ارزیابی و توسعه و جایگاه آنها در تعالی حکمرانی و تحول  نظام اداری از دیگر اهداف این همایش عنوان شده است.
محور‌های علمی همایش؛ خط و مشی‌گذاری کانون‌های ارزیابی و توسعه، طراحی و  اجرای کانون‌های ارزیابی و توسعه، مسائل و چالش‌ها در حوزه کانون‌های  ارزیابی و توسعه و تحولات آینده در کانون‌های ارزیابی و توسعه است. همچنین  بخش ویژه همایش مطالعه موردی در حوزه کانون‌های ارزیابی و توسعه خواهد بود.