در مورخ چهارشنبه سوم آبان ماه در راستای ارتقا و توانمندی سازی کارکنان هتل پارسیان ؛ کانون ارزیابی برای ١۶ نفر از منتخبین همکاران مجموعه در دو گروه ٨ نفره در تایم صبح و بعدظهر تشکیل گردید.  شرکت کنندگان در این کانون توسط  تیم اساتید ارزیاب شرکت آموزش گردشگران بنیاد از جنبه‌های مختلف منجمله توانایی راهبری و مدیریتی مورد سنجش قرار گرفتند. مشخص شدن تیپ شخصیتی ، ارزیابی استعدادهای فردی و گروهی ، سنجش توان برنامه ریزی و تصمیمات راهبردی از جمله خروجی های این پروژه است که می تواند مدیران هتل ها را در ارزیابی منابع انسانی یاری نماید.