در مورخ سه شنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۲ کانون ارزیابی شایستگی مدیران در راستای تعریف کار راهه شغلی برای مدیران و سرپرستان در سالن هگمتانه هتل پارسیان همدان با حضور منتخب مدیران و سرپرستان هر دو هتل همدان و بوعلی برگزار گردید.