به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد،  کانون ارزیابی کارکنان هتل پارسیان انقلاب در دور روز یکم و پنجم شهریور ماه برگزار گردید. این کانون با توجه به نیاز های کارکنان و مدیران و با استفاده از  متد ها و ابزارهای روز ارزیابی، در  جهت بهبود،توسعه و شناخت توانایی  های کارکنان آن مجموعه، برگزار شد.