روز چهارشنبه مورخ 15 بهمن ماه 99 ، جناب آقای مهندس قادری مدیرعامل محترم شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان پس از حضور در شرکت آموزش و در جریان بازدید از فعالیتهای کانون ارزیابی این شرکت، ضمن استقبال از فعالیت کانون مذکور، نقطه نظرات خود را اعلام نمودند.