به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، روز چهارشنبه مورخ  1402/05/25 کانون ارزیابی مدیران و کارشناسان بیمه سینا برگزار گردید. با توجه به بازخورد ها از مدیران و کارشناسان بیمه سینا این کانون از کیفیت و ساختار بسیاری خوبی برخوردار بوده است و مورد توجه افراد حاضر در فرایند قرار گرفته است.  این کانون با توجه به نیاز های کارشناسان و مدیران و با استفاده از  متد ها و ابزارهای روز ارزیابی و ارزیابان خبره در  جهت بهبود،توسعه و شناخت توانایی های کارکنان آن مجموعه، برگزار شده است.