به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، روز شنبه مورخ  1402/05/21 آخرین روز کانون ارزیابی کارکنان و مدیران هتل پارسیان آزادی برگزار شد.  این کانون با توجه به نیاز های کارکنان و مدیران و با استفاده از  متد ها و ابزارهای روز ارزیابی، در  جهت بهبود،توسعه و شناخت توانایی های کارکنان آن مجموعه، برگزار شد.