به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، روز سه شنبه مورخ 1402/05/17 کانون ارزیابی با توجه  به نیاز های کارکنان و  با استفاده از متد ها و ابزارهای روز ارزیابی، در  جهت بهبود،توسعه و شناخت توانایی های کارکنان آن مجموعه، این دوره را  برگزار کرد.