روز شنبه مورخ 1402/05/14 کانون ارزیابی شرکت آموزش گردشگران بنیاد با توجه به نیاز های کارکنان و  با استفاده از متد ها و ابزارهای روز ارزیابی، در جهت بهبود،توسعه و شناخت توانایی های کارکنان آن مجموعه، این دوره را برگزار کرد.