این دوره در روز چهارشنبه مورخ 1402/05/04 برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و آموزش در محل شرکت آموزش گردشگران بنیاد برگزار شد.

مدل کرک پارتیک:

این مدل در سال 1952 میلادی توسط دونالد کرک پاتریک ارائه شد و سال‌ها بعد مورد توجه نظریه‌پردازان علم مدیریت قرار گرفت. الگوی کرک پاتریک به عنوان یک الگوی هدف‌گرا، با یک روش مدون و قابل تحلیل، افراد مجموعه را  پس از آموزش ارزشیابی می‌کند و نتایج مثبتی را برای برنامه‌ریزی آموزشی  سازمان در پی دارد. در این الگو اثربخشی برنامه‌های آموزشی در چهار سطح  واکنش، یادگیری، رفتار و نتیجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.