روز سشنبه مورخ 1402/05/03 مدیران ارشد مجموعه ایران فان ضمن بازدید از مرکز ارتباطات پارسیان، در جلسه ای به همراه مدیرعامل محترم شرکت آموزش گردشگران بنیاد بر ایجاد بسترهایی برای همکاری های مستمر تاکید کردند.