این دوره در روز دوشنبه مورخ 1402/05/02 برای مدیران و کارشناسان اداری و منابع انسانی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان در محل شرکت آموزش گردشگران بنیاد، برگزار شد.