روز یک شنبه مورخه 1402/05/01 کانون ارزیابی شرکت آموزش گردشگران بنیاد، دوره ارزیابی شایستگی مدیران میانی هتل پارسیان آزادی ، با استفاده از متد ها و ابزارهای روز ارزیابی، در جهت بهبود،توسعه و شناخت توانایی های مدیران آن مجموعه را برگزار کرد.