روز شنبه مورخ 1402/04/31 جناب آقای دکتر جهانی ( مدیرعامل محترم شرکت تخفیفان) و جناب آقای دکتر محمودی (مدیرعامل محترم هتل پارسیان کوثر تهران) از مرکز پاسخگویی 2720 شرکت آموزش گردشگران بنیاد بازدید نمودند.

در جریان این بازدید مدیران عامل محترم هر دو مجموعه بر لزوم گسترش همکاری های مشترک تاکید نموده و مقرر گردید برنامه ریزی های لازم در این خصوص در اسرع وقت تبیین و اجرایی گردد.