تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

کانون ارزیابی

کــانون ارزیــابی و توســعه، بــه عنــوان معتبرتــرین و پیشــرفته تــرین روش بــراي ارزیــابی شایستگی ها می باشد. در کانون ارزیابی افــراد در محـیط هــاي شبیه سازی شده و نزدیک به واقع، طی فرایندی با مجموعه ‏ای از آزمون‏ها و تمرینات، تحت نظر عده ‏ای ارزیاب متخصص، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
نتـایج ارزیـابی بـه ایــن روش، یــک بانـک اطلاعــاتی جــامع از توانمنــدیهاي کارکنــان و ویژگیهــاي شخصــیتی آنهــا را در اختیــار مــدیران ارشد قـرار می دهـد و نشـان مـی دهـد کـه باتوجـه بـه وضـعیّت سـازمان، چـه افـرادي مسـتعد خدمت در سمت هاي مـدیریتی محسـوب مـی شــوند و یا بایــد در جهــت دسـتیابی بـه اهـداف اسـتراتژیک، پـرورش و تربیـت یافتـه و در جایگـاه هـاي حسـّاس قـرار بگیرنـد.
شـرکت آمـوزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد؛ در راسـتاي ایـن اهـداف، کـانون ارزیـابی خـود را فعال نمود و از بهمـن مـاه 1399 تا مهرماه ۱۴۰۰ بـا ارزیــابی حــدود ۲۵۰ نفــر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های مطرح کشور به فعالیت جدی در این حوزه پرداخته است و اجرای کانون های این شرکت بصورت هفتگی ادامه دارد.
کانون هـا بـا هـدف ارزیـابی مهـارت هـاي عمـومی منـابع انسـانی ، بـا اسـتفاده از مجموعـه ای از ابـزار هـا ، فعالیـت هـا و وظـایف ، جهـت سـنجش شایستگی هاي شغلی مدیریتی و توسعه عملکرد و ارتقاي کارشناسان برقرار شده است.
ابزارها و تمرینهای ما  که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از: مصاحبه، بحث گروهی، آزمونهاي شخصیت و ...  که  متناسب با هر کانون به کار گیری می شوند.
در انتهای هر کانون، خروجی نهایی و اصلی کانون؛ گزارش بازخورد است. این گزارش می تواند برای توسعه شخصی و سازمانی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین برای استخدام، ارتقا یا توسعه به مدیران سازمانی کمک بسیاری می کند . از همین روی در شرکت آموزش این گزارش ها به صورت منظم و با فاصله زمانی کوتاهی تهیه و تقدیم کارفرما ها می شود تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد.

فرایند ارزیابی کارکنان:

 1. تعیین محورهای ارزیابی
 2. تعیین سقف امتیاز برای هر محور
 3. تعیین شاخص­ های هر محور
 4. طراحی سوالات برای هر شاخص
 5. تهیه و تدوین چک لیست ها
 6. برنامه ریزی زمانی
 7. برنامه ریزی امکاناتی
 8. هماهنگی با مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان
 9. اجرای فعالیت مصاحبه
 10. جمع آوری و تحلیل
 11. ارائه گزارش به مدیریت