تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

نظرسنجی پایان دوره ها

همکار گرامی؛
ارتقای کیفیت فرایند یادگیری به همیاری شما نیاز دارد. خواهشمند است به منظور اثربخشی دوره های آموزشی با ارائه نظرات خود ما را یاری فرمایید.


  • {{value}}
نام دوره را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی شرکت کننده (در صورت تمایل) را بنویسید. نام و نام خانوادگی شرکت کننده (در صورت تمایل) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تنظیم را بنویسید. تاریخ تنظیم را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تنظیم معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/28
نام استاد/استادان را بنویسید. نام استاد/استادان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

ارزیابی استاد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

ارزیابی محتوای آموزشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

ارزیابی شرایط محیطی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
مهم ترین نقطه قوت دوره را بنویسید. مهم ترین نقطه قوت دوره را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
مهم ترین نقطه ضعف دوره را بنویسید. مهم ترین نقطه ضعف دوره را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آیا شرکت در این دوره را به دیگران توصیه می کنید؟ اگر پاسخ مثبت است برای چه گروه هایی مناسب است؟ را بنویسید. آیا شرکت در این دوره را به دیگران توصیه می کنید؟ اگر پاسخ مثبت است برای چه گروه هایی مناسب است؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
چه دوره هایی را در ادامه این دوره پیشنهاد می کنید؟ را بنویسید. چه دوره هایی را در ادامه این دوره پیشنهاد می کنید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
از چه طریق از برگزاری این دوره آگاه شدید؟ را انتخاب کنید.
در صورت انتخاب سایر، لطفا توضیح دهید را بنویسید. در صورت انتخاب سایر، لطفا توضیح دهید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سایر نظرات و توضیحات تکمیلی در خصوص دوره (در صورت نیاز) را بنویسید. سایر نظرات و توضیحات تکمیلی در خصوص دوره (در صورت نیاز) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...