تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

سامانه 2720

نشست مدیران شرکت آموزش و سامانه ارتباطات و پاسخگویی 2720 با مدیران شرکت بهنوش و اتکا

/post-37

نشست مدیران شرکت آموزش و سامانه ارتباطات و پاسخگویی 2720 با مدیران شرکت بهنوش و اتکا