به گزارش روابط عمومی شرکت آموزش، مهدی شیردل مدیرکل گردشگری دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد کیش، چهاشنبه مورخ 11 اسفندماه سال 1400، از شرکت آموزش بازدید نمودند.

ایشان ضمن بازدید از مرکز تماس جامع مشتریان شرکت آموزش، به راه‌کارهای افزایش تعامل جهت بهره‌مندی از این سرویس پرداختند.