تهران، تقاطع بزرگراه یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین
info@gbonyad.ir
02122344517
تماس ۲۴ ساعته

روز جهانی گردشگری

رویگردی وزارت گردشگری کشور

/post-1-2

رویکرد وزارت گردشگری خروج گردشگری کشور از وضعیت تک بُعدی بوده است