تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

روز جهانی گردشگری

رویگردی وزارت گردشگری کشور

/post-1-2

رویکرد وزارت گردشگری خروج گردشگری کشور از وضعیت تک بُعدی بوده است