تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

روابط عمومی

روابط عمومی

  • راهکارهای حضور موثر در نمایشگاه­ها
  • مدیریت و برنامه ریزی در روابط عمومی
  • روابط عمومی و ارتباطات درون و برون سازمانی
  • برقراری ارتباطات موثر
  • ارتباطات سازمانی و نقش روابط عمومی
  • اخلاق حرفه ای در روابط عمومی
  • روابط عمومی و تولید محتوای رسانه ای
  • مدیریت نوین روابط عمومی