تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

انبارداری و تدارکات

 انبارداری و تدارکات

 • انبارداری و انبارگردانی
 • کنترل موجودی انبار
 • اصول کدگذاری در انبار
 • حسابداری موجودی مواد و کالا
 • تنظیم فرم های انبار و گزارش دهی از انبار
 • تدارکات داخلی ویژه ماموران خرید 
 • اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین
 • ایمنی در انبار
 • اصول کاهش ضایعات در سیستم انبار
 • مدیریت مواد
 • مدیریت زنجیره تامین