تقاطع یادگار امام و چمران - جنب هتل اوین - مجموعه سبز
info@gbonyad.ir
0212720
تماس با ما

منابع انسانی و آموزش

 منابع انسانی و آموزشی

  • بازگشت سرمایه در آموزش منابع انسانی
  • ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری در سازمان
  • جانشین پروری در سازمان
  • شیوه ارزیابی عملکرد کارکنان
  • مدیریت کارکنان ناسازگار 
  • روش های ارتقاء انگیزش در کارکنان
  • طراحی مدل شایستگی سازمانی(شایسته سالاری)
  • طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان(کارراهه شغلی)فنون استخدامی و انجام مصاحبه های شغلی